STATUT
STOWARZYSZENIA ,,DOLNOŚLĄSKI KONGRES KOBIET”
Dział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie o nazwie ,,Dolnośląski Kongres Kobiet” zwane dalej Stowarzyszeniem,
działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz
postanowień niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak, znaków organizacyjnych i legitymacji, z
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§ 2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
§ 4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Stowarzyszenie
może zatrudniać pracowników. Pracownikami Stowarzyszenia mogą być jego członkowie
zwyczajni oraz członkowie pełniący w Stowarzyszeniu funkcje.
1
Dział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania
§ 5
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, politycznym
i gospodarczym.
2. Propagowanie demokracji w każdej sferze życia społecznego.
3. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach na rzecz zwiększenia
aktywności kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.
4. Organizowanie przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych, umożliwiających kobietom
zdobycie wiedzy i kwalifikacji w celu poprawy ich sytuacji życiowej.
5. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności w Polsce, ale
również poza granicami Polski.
6. Działanie na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.
7. Działania edukacyjno - kulturalne na rzecz osób wykluczonych społecznie, powracających
na rynek pracy, niepełnosprawnych, seniorów.
§ 6
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Propagowanie i organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, wykładów,
spotkań, kampanii na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn w życiu społecznym,
gospodarczym, politycznym oraz na rzecz osób wykluczonych społecznie,
niepełnosprawnych, powracających na rynek pracy, seniorów.
b) Organizowanie kampanii na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.
c) Współpracę i wzajemną pomoc na rzecz członków Stowarzyszenia.
d) Organizowanie szkoleń, warsztatów w celu podnoszenia wiedzy i kompetencji członków
Stowarzyszenia - edukacja przez całe życie.
e) Organizowanie imprez kulturalnych.
f) Prowadzenie portalu internetowego.
g) Wydawanie czasopism, książek, broszur, związanych z celami Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w formach wskazanych w § 6 poprzez prowadzenie
odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
3. Decyzje w sprawie zakresu prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku
publicznego podejmuje Zarząd w formie Uchwały.
2
Dział III
Informacja o członkach Stowarzyszenia
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
§ 8
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na podstawie uchwały Zarządu, podjętej po
rozpatrzeniu uprzednio złożonego wniosku (deklaracji) zainteresowanego, nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
2. Zarząd może przygotować wzór wniosku (deklaracji) członkostwa zwyczajnego i wspierającego.
Rozdział II
Członkowie zwyczajni
§ 9
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla każdego bez względu na narodowość, rasę, płeć,
religię lub poglądy polityczne.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel polski lub pełnoletni
cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod
warunkiem uprzedniego pisemnego zaakceptowania celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 10
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych postanowieniami
niniejszego Statutu,
b) uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) składać wnioski i inspirować wszelkie działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 11
3
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a) przestrzegać oraz sumiennie wykonywać postanowienia Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał
władz Stowarzyszenia,
b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
c) popierać i brać czynny udział w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
d) uczestniczyć w walnych zebraniach członków,
e) terminowo opłacać składki członkowskie w określonej i zatwierdzonej wysokości.
Rozdział III
Członkowie wspierający
§ 12
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która akceptuje cele
Stowarzyszenia i pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez świadczenie pomocy
finansowej, organizacyjnej lub merytorycznej.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie Uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§ 13
1. Członek wspierający ma prawo:
a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, bez biernego oraz czynnego
prawa wyborczego,
b) uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§ 14
1. Członek wspierający jest zobowiązany:
a) godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię,
b) służyć radą, wsparciem oraz wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
c) przestrzegać Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Członkowie honorowi
4
§ 15
1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym, w uznaniu ich
szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego statutowych celów.
2. Utrata członkostwa honorowego Stowarzyszenia może nastąpić jedynie wyjątkowo, w przypadku
rażącego sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia. Utrata i nadanie członkostwa honorowego
następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej po uprzedniej konsultacji z Radą Programową
Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członek honorowy:
a) jest zwolniony z obowiązku uiszczania składki członkowskiej,
b) ma prawo uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) ma prawo do udziału tylko z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków oraz w
posiedzeniach Rady Programowej, bez biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
2. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień Statutu.
Rozdział V.
Ustanie członkostwa oraz wykluczenie członka
§ 17
1. Ustanie członkostwa zwyczajnego oraz wspierającego w Stowarzyszeniu następuje i jest
potwierdzane w drodze uchwały Zarządu w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych lub
prawomocnego orzeczenia Sądu o pozbawieniu praw publicznych – w przypadku osób fizycznych,
c) wykreślenia osoby prawnej z właściwego rejestru – w przypadku członków wspierających – osób
prawnych.
2. Ustanie członkostwa następuje również w przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia stosownie
do postanowień §18 poniżej.
§18
1. W przypadku uporczywego naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień niniejszego
Statutu, podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia lub zalegania z
opłacaniem składek członkowskich przez jeden rok, Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu
członka ze Stowarzyszenia.
5
2. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej zwykłą
większością głosów. Uchwała Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia
podlega zaskarżeniu. Wykluczony członek może, w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia mu
uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, odwołać się do Walnego Zebrania Członków.
Odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia rozpatruje uchwałą najbliższe Walne
Zebranie Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Dział IV
Władze Stowarzyszenia i jego Reprezentowanie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§19
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Zarząd powołuje spośród członków Stowarzyszenia Radę Programową, jako ciało doradcze i
opiniodawcze.
3. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania
kadencji, dany organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu w drodze uchwały
odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Nowo powołany członek Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca kadencji, na którą został poprzednio powołany członek, w
miejsce którego następuje uzupełnienie składu.
Uzupełnienie składu organu, w sposób opisany powyżej, nie może dotyczyć więcej niż połowy
składu danego organu.
§ 20
Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie tajne
przeprowadza się w sprawach personalnych, a w innych sprawach na żądanie choćby jednego
członka danej władzy.
6
Rozdział II.
Walne Zebranie Członków
§ 21
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§ 22
1. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie
zwyczajni Stowarzyszenia.
2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.
3. Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać
prawo głosu przez pełnomocnika. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może być
pełnomocnikiem.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na
liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, chyba że niniejszy Statut przewiduje w
danej sprawie inną większość.
§ 23
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok
obrotowy oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy,
c) zmiana Statutu,
d) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka ze
Stowarzyszenia,
f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
g) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich
obowiązków,
h) inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zebrania Członków stosownie do postanowień
niniejszego Statutu lub przepisów prawa.
§ 24
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 25
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, nie później
niż w terminie 3 miesięcy po zakończeniu danego roku kalendarzowego, i co dwa lata, jako
7
sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad.
§ 26
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 10% (dziesięć procent) członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
2. Jeżeli Zwyczajne Walne Zebranie Członków, o którym mowa w § 26 powyżej, nie zostanie
zwołane w przewidzianym terminie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, o którym mowa w
§ 27 ust. 1 powyżej, nie zostanie zwołane przez Zarząd zgodnie z treścią wniosku o jego zwołanie,
prawo zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.
§ 27
Walne Zebrania Członków odbywają się we Wrocławiu lub w innym mieście wyznaczonym przez
Zarząd.
§ 28
1. Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez ogłoszenie zamieszczone na oficjalnej stronie
internetowej Stowarzyszenia co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed terminem zwołania Walnego
Zebrania Członków. Zarząd może dodatkowo informować o zwołaniu Walnego Zebrania Członków
poprzez zawiadomienia przesłane za pomocą poczty elektronicznej. Nie otrzymanie przez Członka
zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej o terminie Walnego Zebrania Członków nie
stanowi o nieważności zwołania.
2. Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawy uwzględnione w porządku obrad. Członkowie
Stowarzyszenia mają prawo zgłosić sprawę do porządku obrad wraz z załączonym projektem
uchwały, najpóźniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków.
Zarząd ma prawo do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad nie później niż do
otwarcia Walnego Zebrania Członków.
Rozdział III.
Zarząd
8
§ 29
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 (pięciu) członków, w tym: Prezesa Zarządu, 2
Wiceprezesów Zarządu, skarbnika i sekretarza.
2. Członków Zarządu powołuje się na dwuletnią wspólną kadencję. Mandat członka Zarządu
wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.
3. Członkowie Zarządu powoływani są spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. W przypadku odwołania lub złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, jego mandat oraz
obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Zarządu lub z upływem
jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie członek Zarządu nie zostanie
odwołany ze składu Zarządu lub nie zostanie dokonane uzupełnienie składu Zarządu zgodnie z §
19 ust. 3 niniejszego Statutu.
§ 30
1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c) opracowywanie strategii działania Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
e) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
f) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu,
h) przyjmowanie nowych członków i prowadzenie ich ewidencji personalnej,
i) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i
zagranicznych,
j) przyjmowanie zapisów, dotacji, darowizn i innych przysporzeń,
k) sprawowanie nadzoru nad działalnością Biura Stowarzyszenia.
§ 31
9
Do Zarządu Stowarzyszenia należy uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich
uiszczania. Zarząd, w uzasadnionych przypadkach, może zwolnić członka Stowarzyszenia z
obowiązku opłacenia składki członkowskiej.
§ 32
Zarząd, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, może uchwałą zlecić
przeprowadzenie audytu finansowego.
§ 33
Do składania oświadczeń woli, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i zaciągania
zobowiązań majątkowych upoważnionych jest 2 członków Zarządu - w tym Prezes lub Wiceprezes,
działających łącznie, natomiast do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz w innych
sprawach, w tym niemajątkowych, upoważniony jest Prezes, Wiceprezes lub wyznaczona przez
Zarząd osoba działających samodzielnie.
§ 34
1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 28 lutego każdego roku, a
następnie Walnemu Zebraniu Członków oraz Radzie Programowej, coroczne sprawozdanie z
działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.
2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej członków
udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać wszelkie dokumenty dotyczące działalności
Stowarzyszenia lub Zarządu.
§ 35
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 (trzech)
członków Zarządu, chyba że niniejszy Statut przewiduje w danej sprawie inną większość.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma
Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępujący go Wiceprezes - osoba prowadząca
obrady.
§ 36
Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób
funkcjonowania Zarządu.
10
Rozdział IV.
Komisja Rewizyjna
§ 37
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na dwuletnią wspólną kadencję. Mandat członka
Komisji Rewizyjnej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków,
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
4. W przypadku złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek
sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej lub z upływem
jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie członek Komisji Rewizyjnej nie
zostanie odwołany ze składu Komisji Rewizyjnej lub nie zostanie dokonane uzupełnienie składu
Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 19 ust. 3 niniejszego Statutu.
§ 38
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej co najmniej raz na
rok kalendarzowy.
3. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a) ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania
finansowego Stowarzyszenia w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym,
b) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z wykonania
obowiązków, o których mowa w pkt a) powyżej, zawierającego również opinię w zakresie udzielenia
absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi Stowarzyszenia wiążących poleceń
dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
§ 39
1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2
(dwóch) członków Komisji Rewizyjnej.
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
11
§ 40
Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania
Komisji Rewizyjnej.
Rozdział V.
Rada Programowa
§ 41
1. Rada Programowa jest organem doradczym, opiniodawczym i wspierającym Stowarzyszenie w
realizacji celów statutowych.
2. Rada Programowa powołana jest bezterminowo.
3. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd spośród członków Stowarzyszenia.
Prezesa Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd spośród członków Rady Programowej.
4. Aktualny skład osobowy Rady Programowej podany jest do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia.
5. Zarząd koordynuje pracami Rady Programowej.
§ 42
1. Do obowiązków Rady Programowej należy:
a) prowadzenie konsultacji w zakresie opracowywanych przez Zarząd strategii działania
Stowarzyszenia,
b) opiniowanie wszelkich wniosków i opinii Zarządu w sprawach należących do zakresu działań i
celów Stowarzyszenia.
2. Zarząd zwołuje posiedzenia Rady Programowej w razie potrzeby.
3. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.
Rozdział VI.
Biuro Stowarzyszenia
§ 43
Stowarzyszenie i jego organy mogą realizować cele statutowe z pomocą Biura Stowarzyszenia.
§ 44
1. Pracami Biura kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd.
2. Pracowników Biura zatrudnia dyrektor Biura, działając w imieniu Zarządu.
12
3. Zarząd może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Biura.
DZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 45
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki i zapisy,
c) ofiarność publiczna,
d) dotacje,
e) subwencje, wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
f) wpływy z własnej działalności i inne dopuszczone prawem.
DZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA, POSTANOWIENIA
KOŃCOWE
§ 46
Statut Stowarzyszenia może zostać zmieniony na mocy Uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością co najmniej 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.
§ 47
1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega rozwiązaniu i
likwidacji.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością co najmniej 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.
3. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia, likwidatorami
Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków uchwałą decyduje o
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na określony cel.
§ 48
Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
13
§ 49
Pierwszy Zarząd oraz pierwsza Komisja Rewizyjna zostaną powołane na podstawie uchwały
Członków Założycieli Stowarzyszenia.
§ 50
Założyciele Stowarzyszenia są uprawnieni do podjęcia uchwały w sprawie wysokości składek
członkowskich Stowarzyszenia. Uchwała Założycieli Stowarzyszenia w powyższym przedmiocie ma
moc uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 51
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.