Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet.

Zebranie odbędzie się w sobotę, 16 lutego 2019 roku, w godzinach od 11.30 do 14.30. w Sektorze3, ul. Legnicka 65, Wrocław. Udział w zebraniu, z głosem stanowiącym mogą wziąć wszystkie członkinie i członkowie, którzy złożyli deklarację przystąpienia do SDKK i opłacili składki członkowskie zgodnie ze statutem i uchwałą nr 9 zarządu SDKK z dnia 28-06-2015. Składka wynosi 50 zł rocznie.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad

3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawomocności obrad przez przewodniczącego

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności mijającej kadencji w tym: - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018 rok

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu

9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi

10. Wybory Zarządu i komisji Rewizyjnej

11. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej

12. Prezentacja założeń programowych Stowarzyszenia na następną kadencję

13.Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników walnego

14. Zmiany w statucie

15. Przyjęcie uchwał i wniosków

16. Podziękowania

17. Sprawy różne

18. Zamknięcie obrad